Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego

PRAWO DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO

PRAWO DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Zasiłek chorobowy, przysługuje przede wszystkim ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Zasiłek chorobowy ma na celu zrekompensować straty, które ponosimy na skutek tego, że nie możemy świadczyć pracy zarobkowej. Ma na celu zrekompensować utracone wynagrodzenie z powodu choroby.

PRAWO DO WYNAGRODZENIA Z POWODU CHOROBY

Za okres 33 dni ( w przypadku osób do 50 roku życia) oraz 14 dni ( w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia, co najmniej w roku poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy) pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za okres orzeczonej niezdolności do pracy, którego płatnikiem jest pracodawca. Prawo do wynagrodzenia za okres orzeczonej niezdolności do pracy , odpowiednio za 33 bądź 14 dni, reguluje art. 92 Kodeksu pracy.

OKRES WYCZEKIWANIA

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – w przypadku osób podlegających obowiązkowo temu ubezpieczeniu. W przypadku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie okres wyczekiwanie jest znacznie dłuższy. Ubezpieczony podlegający dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu nabywa prawo do zasiłku chorobowego po okresie 90 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Do okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się także poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniom. Dzieje się tak w przypadku kiedy przerwa pomiędzy kolejnymi okresami podlegania ubezpieczeniu chorobowemu nie przekroczyła 30 dni. Ponadto, do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy podlegania temu ubezpieczeniu jeżeli przerwa była spowodowana urlopem bezpłatnym bądź wychowawczym oraz przerwą spowodowaną odbywaniem czynnej służby wojskowej.

PRAWO DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO BEZ OKRESU WYCZEKIWANIA

Prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania przysługuje m. in. osobom ubezpieczonym obowiązkowo, którzy posiadają co najmniej 10- letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Zatem nie dotyczy to osób, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie czyli, np. osób prowadzących działalność pozarolniczą.

Prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania przysługuje także w przypadku kiedy nasz niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do i w drodze z pracy.

W przypadku niezdolności spowodowanej wypadkiem w pracy również przysługuje nam prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania. Jednak w tym przypadku nie jest to zasiłek chorobowy przysługujący z ubezpieczenia chorobowego, a z ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do zasiłku chorobowego w związku z wypadkiem przy pracy determinuje więc podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu.

Prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania przysługuje także absolwentom szkół lub szkół wyższych. Warunkiem jaki musi zostać spełniony jest objęcie takiej osoby ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpienie przez taką osobę do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia kiedy ukończyła szkołę (np. otrzymanie świadectwa ukończenia liceum) lub otrzymała dyplom ukończenia studiów.

ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA

Zasiłek chorobowy przysługuje także po ustaniu zatrudnienia. Płatnikiem zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia jest ZUS. Jednak i w tym przypadku obowiązują ściśle określone reguły, które dana osoba musi spełnić aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia.

Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobie, której niezdolność do pracy powstała jeszcze w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Prawo do zasiłku chorobowego ma także osoba, której niezdolność do pracy powstała w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego. W tym przypadku jednak niezdolność ta musi trwać nieprzerwanie minimum 30 dni.

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej lub innej choroby, której objawy widoczne są po okresie dłuższym aniżeli 14 dni, prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia przysługuje kiedy niezdolność do pracy powstanie w okresie 3 miesięcy od ustaniu tytułu ubezpieczenia. Również w tym przypadku musi zostać spełniona przesłanka trwania tej niezdolności, nieprzerwanie, co najmniej 30 dni.

OKRES ZASIŁKOWY

Co do zasady okres zasiłkowy wynosi maksymalnie 182 dni. Dni okresu zasiłkowego liczy się tak jak wystawione jest zaświadczenie lekarskie. Jeśli lekarz wystawił nam zaświadczenie lekarskie na okres 14 dni od poniedziałku do niedzieli, niezależnie od tego ile w tym okresie mieliśmy dni pracujących według grafiku (np. soboty i niedziele są dla nas zawsze dniami wolnymi), okres zasiłkowy wynosi 14 dni czyli tyle samo co liczba dni zwolnienia lekarskiego. Z okresu zasiłku chorobowego nie wyłącza się więc dni wolnych od pracy.

Okres zasiłkowy może wynosić także do 270 dni. Dzieje się tak w przypadku gdy niezdolność do pracy przysługuje w okresie ciąży bądź została spowodowana gruźlicą.

Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy niezdolności do pracy jeżeli trwają one w ciągłości. Oznacza to, że jeżeli lekarz wystawia nam kolejne zaświadczenie lekarskie, którego okres następuje bezpośrednio (bez przerwy) po poprzednim zaświadczeniu lekarskim, niezdolności te zostaną wliczone do jednego okresu zasiłkowego. Nie ma w takim przypadku znaczenia na co chorujemy i czy jest to ciągłość danej choroby czy przyczyna niezdolności do pracy jest zupełnie inna. W tym przypadku ma znaczenie fakt, że niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie i podlega zliczeniu do jednego okresu zasiłkowego.

Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się także niezdolności do pracy, które powstały po przerwie nieprzekraczającej 60 dni ale były spowodowane ta samą chorobą. Oznacza to, że jeśli chorujemy z powodu choroby A i po przerwie, która nie przekroczyła 60 dni ponownie zachorujemy na chorobę A, obie niezdolności do pracy zostaną zliczone do jednego okresu zasiłkowego.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU CHOROBOWEGO

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80 % podstawy wymiaru.

W przypadku gdy zaświadczenie lekarskie obejmuje okres pobytu w szpitalu za okres tego pobytu w szpitalu zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu za okres od 15 do 33 dnia dla pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru. Zasada ta ma zastosowanie w okresie od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym. Zasada ta nie dotyczy np. osób prowadzących działalność pozarolniczą.

Zasiłek chorobowy może zostać także wypłacany w wysokości 100%podstawy wymiaru. Zasiłek chorobowy w takiej wysokości przysługuje m. in. za okres niezdolności do pracy przypadający w okresie ciąży oraz za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze lub w drodze z pracy.

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *